🤖 hioola

Sử dụng

Chủ sở hữu và quản trị viên của trang web trực tuyến www.hioola.vn (sau đây được gọi là Trang web) là "Hioola.vn" (sau đây gọi là Chủ sở hữu). Chủ sở hữu có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi thông tin và quy tắc trên Trang web, cả về mặt trực quan và nội dung. Chủ sở hữu cũng có quyền hạn chế quyền truy cập miễn phí vào Trang web bất cứ lúc nào.

Người truy cập là một cá nhân truy cập Trang web trên mạng (www.hioola.vn). Truy cập Trang web, Người truy cập đồng ý với các điều khoản của Cookies, Bảo vệ dữ liệu, Sử dụng và Email. Được chấp nhận rằng người truy cập đã đọc và chấp nhận các điều kiện này.

Hãy ngừng sử dụng Trang web nếu bạn có thắc mắc đối với các quy tắc và nội dung không thể chấp nhận được, liên kết bản quyền.

Tranh cãi, phát sinh giữa những Người truy cập, khi sử dụng Trang web, sẽ được xem xét theo cách được quy định trong các hành vi pháp lý của Cộng hòa Latvia.

Nội dung của trang web mang tính chất cung cấp thông tin. Thông tin trên Trang web không chứa và không thể được coi là một đề nghị cụ thể, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể và v.v.

Trang web tóm tắt thông tin về các dịch vụ được cung cấp và cung cấp cho các công ty luật khác. Câu trả lời cụ thể, chi tiết và giải thích cho các câu hỏi Người truy cập quan tâm (ví dụ: hướng dẫn về việc trễ hạn thanh toán, hướng dẫn về những thanh toán không được hiện, quy tắc hoạt động và chính sách cho vay có trách nhiệm, tiết lộ thanh toán, bao gồm lãi suất hàng năm, chính sách gia hạn, thông tin liên hệ và v.v. ), phát sinh khi truy cập Trang web, có sẵn trên trang chủ của một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể.

Thông tin được đăng trên trang web và các chức năng được thực hiện không đảm bảo và cũng không chịu trách nhiệm về các lỗi của Người truy cập và chúng tôi cũng  không chịu trách nhiệm về sự phù hợp của thông tin được đăng trên Trang web cho mỗi Người  truy cập.

Thông tin được tiết lộ mang bản chất thông tin và Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm về những quyết định và về các hành động được thực hiện đối với Người truy cập Trang web, được thực hiện sau khi truy cập Trang web và có liên kết dẫn đến lượng thông tin và đề xuất được đăng trên Trang web.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không được xác minh riêng, nó được đăng trên cơ sở các nguồn thông tin đáng tin cậy.

Các chi phí được chỉ định trên Trang web được đăng với mục đích thông tin tham khảo, trừ khi thông tin khác được chỉ định trên Trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chi phí trước khi thực hiện một giao dịch cụ thể trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ cụ thể.

Chủ sở hữu có quyền chỉ định các liên kết Trang web đến các trang chủ khác được sở hữu hoặc kiểm soát bởi các cá nhân và/hoặc pháp nhân khác, dựa trên điều này, Trang web có thể chứa các loại trang web bên ngoài, bao gồm quyền truy cập vào trang chủ của bên thứ ba, cũng như có thể cung cấp hoặc thông báo về các sản phẩm được đề xuất, dịch vụ và v.v. cho các bên thứ ba. Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm và không thực hiện việc kiểm tra nội dung các trang chủ, cũng như nội dung sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp cho bên thứ ba. Trang web không chịu trách nhiệm về bảo mật của các trang chủ khác. Bạn nên lưu ý rằng bảo mật của các trang web đó có thể khác với Trang web. Trang web không chịu trách nhiệm về bảo mật của các trang chủ khác. Bạn nên lưu ý rằng bảo mật của các trang web đó có thể khác với Trang web.

Chủ sở hữu Trang web không chịu trách nhiệm về các tổn thất (trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên) phát sinh từ việc sử dụng Trang web và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của thông tin của Trang web trên mạng.

Thông tin được nhập trên trang web được đăng trên Mẫu hồ sơ đăng ký và không được tiết lộ cho bên thứ ba.

Thông tin trên Trang web chỉ có thể được xem và in cho các nhu cầu cá nhân, nhu cầu phi thương mại.

Các logo trên Trang web, nhãn hiệu và các bài có bản quyền khác là tài liệu có bản quyền được bảo vệ theo các quy định hiện hành của Cộng hòa Latvia. Tài liệu có bản quyền này là tài sản cá nhân của Chủ sở hữu hoặc cá nhân/pháp nhân khác.

Không ai khác, ngoại trừ “www.hioola.vn”, không có quyền xử lý hoặc thay đổi thông tin có trên Trang web này. Bất kỳ thông tin nào từ Trang web hoặc việc sử dụng thông tin khác đều bị cấm mà không có sự cho phép trước của “www.hioola.vn”.  Nếu bản quyền bị vi phạm, trong trường hợp không tuân thủ các điều kiện và tùy thuộc vào bản chất của vi phạm và hậu quả, người phạm tội được kêu gọi chịu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự được quy định trong luật pháp của Cộng hòa Latvia.

Nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm bảo mật, ổn định và tốc độ hoạt động của hệ thống của Trang web.

Chủ sở hữu có quyền bất cứ lúc nào nhập các điều khoản sử dụng khác của Trang web, có hiệu lực vào thời điểm các điều kiện mới sẽ được công bố trên Trang web. Sử dụng Trang web, bao gồm cả tất cả thông tin được đăng sau khi thay đổi có nghĩa là người dùng đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Trang web. Điều khoản Trang web không áp dụng cho trang chủ của các cá nhân/pháp nhân khác.

Hãy thường xuyên tham khảo các điều khoản của trang web, bởi vì chúng có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có những thắc mắc, xin vui lòng sử dụng mục liên hệ hoặc email của chúng tôi.

Hãy thường xuyên tham khảo các điều khoản của trang web, bởi vì chúng có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.